สาระความรู้

NutStatCal โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก เพื่อวินิจฉัยภาวะเริ่มอ้วน (overweight) อ้วน (obesity) ผอม (wasting) เตี้ย (stunting) และ แสดงค่า % of ideal body weight

NutStatCal โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก เพื่อวินิจฉัยภาวะเริ่มอ้วน (overweight) อ้วน (obesity) ผอม (wasting) เตี้ย (stunting) และ แสดงค่า % of ideal body weight

https://nutstatcal.kiddiary.in.th/

พัฒนาโดย ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ