ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย TDA Soybean Study Award ประจำปี 2564-2565

ทุน “TDA Soybean Study Award” ประจำปี 2564-2565”
ขอเชิญส่งโครงการวิจัย/โครงการพัฒนาตำรับอาหาร เพื่อพัฒนางานโภชนาการ

ปิดรับสมัครทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์
• ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาตำรับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน
• ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการบริการ
• เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการ ทำวิจัยและพัฒนาตำรับอาหาร

ผู้สนับสนุนทุนปี 2564-2565
บริษัทฟูจิ ออยล์ จำกัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จำนวน 1,300,000 Yen

คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน

  • เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และทีมงานโภชนาการ ที่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกส่งได้ ไม่เกิน  1 ตำรับ
  • ผลงานที่ทำจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
  • คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยและผู้ที่เคยได้รับทุนTDA Soybean Study Award ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุน

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ
1.หนังสือเชิญส่งโครงการ ทุน TDA Soybean Study Award 64-65
2.โครงการทุน soybean study Award 64-65
3.ใบสมัครทุน Soybean study Award 64-65