ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัล ทุน Muscle and Malnutrition Care Initiative ประจำปี 2565-2566

ทุน Muscle and Malnutrition Care Initiative
การดูแลมวลกล้ามเนื้อและภาวะโภชนาการเชิงรุก
ประจำปี 2565 – 2566

หมายเหตุ: ทุนกรณีศึกษา จำนวน 8 ทุน

  1. ทีมสหสาขาวิชาชีพจะได้รับการตีพิมพ์ บทคัดย่อ ผลการศึกษาและวิจัยในวารสารสมาคมฯ โดยมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจัย
  2. ตัวแทนทีมสหสาขาวิชาชีพจะต้องมานำเสนอผลการศึกษาและวิจัยในรูปแบบ E Poster และ บทคัดย่อ ในการประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
  3. กำหนดส่ง E Poster และ บทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  4. เงินรางวัลที่จะได้รับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย ให้มารับในวันงานประชุมวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ 2566 ดาวน์โหลด

ทุน Muscle and Malnutrition Care Initiative
ประจำปี 2565 – 2566
ทุนสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินความเสี่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
และภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกผู้สูงอายุ
รายงานผลครบ 4 เดือน
ทุนสนับสนุน 31 ทีม สหสาขาวิชาชีพ จำนวน ทีมละ 14,500 บาท

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัล รายงานผลครบ 4 เดือน ดาวน์โหลด

ทุน Muscle and Malnutrition Care Initiative
ประจำปี 2565 – 2566
ทุนสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพ ประเมินความเสี่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
และภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกผู้สูงอายุ
คัดเลือกเคสกรณีศึกษา เข้าร่วมประกวด
ทุนสนับสนุน 27 ทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวนทีมละ 5,000 บาท

ประกาศรายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลส่งเคสเข้าร่วมประกวด ดาวน์โหลด