Category - ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน สาขาการกำหนดอาหาร พ.ศ. 2566