ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนวิจัย TDA Soybean Study Award 2563-2564

ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจาปี 2563-64”
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาตำรับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการบริการ
  • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการทำวิจัยและพัฒนาตำรับอาหาร

ผู้สนับสนุนทุนปี 2563-2564

บริษัทฟูจิ ออยล์ จำกัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จำนวน 1,300,000 Yen

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ