ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุน TDA Research Award ทุน TDA Junior Research Award และ ทุน TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2564

thaidietetics-logo

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจำปี 2564
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

ทุนประเภท Clinical

ลำดับที่ 1.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 35,000 บาท    
เรื่อง การลดอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับประทานอาหารทางปากได้น้อยหลังจากถอดสายให้อาหาร (A Decrease in the percentage of Stroke Patients with Inadequate Oral Intake After Tube Feeding Removal)
โดย นางสาวกนกนาถ ด้วงช่วย
 แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 2.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 30,000 บาท    
เรื่อง ผลลัพธ์ของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการได้รับคำปรึกษาทางโภชนาการต่อการป้องกันภาวะเมทาบอซินโดรมในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (The outcome of applying the stage of changes model for nutrition counselling and health coaching on prevention of Metabolic syndrome in overweight adults)
โดย นางเนติมา ดีสวัสดิ์มงคล
 แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 3.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท    
เรื่อง ผลของการให้โภชนศึกษา กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ร่วมกับสหวิชาชีพ
โดย นายอนุจินต์ พรหมสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท    
เรื่อง ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคลด้านโภชนาการในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่คลินิกล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โดย นางสาวนงนุช โพธิ์สุข
กลุ่มงานโภชนาการ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท    
เรื่อง ผลการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดย นางสาวปธิตา สุริยะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท    
เรื่อง ผลของการประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกไตด้วย malnutrition inflammation score และ การให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะก่อนฟอกไต (Nutritional Assessment of Pre-Dialysis Chronic Disease Patients Using Malnutrition Inflammation Score and Follow-up Nutrition Education)
โดย น.ส.พรพิศ เรืองขจร นางกาญจนา ฉิมเรือง และน.ส.ภัคจิรา เบญญาปัญญา
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ทุนประเภท Non – Clinical

ลำดับที่ 1.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 25,000 บาท    
เรื่อง บัตรอาหาร มิตรภาพ สร้างสุข เพื่อการพัฒนางานด้านบริการอาหารและโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
โดย นางวัชรินทร์ ถิ่นมุกดา
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ลำดับที่ 2.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท    
เรื่อง การสร้าง Diabetes Nutrition Recording Web applications (Nutrition Note App)
โดย นายกันต์ธีร์ ตาคำ
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ลำดับที่ 3.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท    
เรื่อง ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นโดยใช้แป้งข้าวไร้ซ์เบอร์รี่สำหรับผู้ที่มี ภาวะกลืนลำบาก
โดย นางสาวสุจาริณี สังข์วรรณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

รางวัลชมเชย       ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท    
เรื่อง Knowledge Management จัดทำคู่มือการผลิตนมผสมและสารละลายเกลือแร่ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย นางกาญจนา ฉิมเรือง
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Junior Research Award ประจำปี 2564
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Junior Research Award

ทุนประเภท Clinical

ลำดับที่ 1.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท    
เรื่อง ความชุกของภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสตูล และการประมาณงบประมาณที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการด้วยเครื่องมือ Nutrition Triage (NT) The prevalence of malnutrition in-patients department at Satun Hospital and the estimation of budget allocation that the hospital will receive from diagnosis of malnutrition when using Nutrition Triage (NT)
โดย นางสาวสิริยาพร รองเดช
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

ลำดับที่ 2.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 8,000 บาท    
เรื่อง ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการให้โภชนศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (Effective teaching materials of nutrition education of the food consumption behavior of diabetes patients at Yingo hospital)
โดย นางสาวไซนับ กะจิ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

ลำดับที่ 3.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 7,000 บาท    
เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะก่อนฟอกไต (Development of Video Media on a Dietary for Patients with Chronic kidney Disease Pre-Dialysis)
โดย นางสาวนิตอฮีเราะห์ นิมะมิง
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 6,000 บาท    
เรื่อง รูปแบบการให้คำปรึกษาทางโภชนาการเพื่อการควบคุมภาวะน้ำเกินสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โดย นางสาวฟาโรส คหาปนะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

ทุนประเภท Non – Clinical

ลำดับที่ 1.      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 7,000 บาท    
เรื่อง การศึกษานำร่องของการพัฒนาสูตรน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องธัญพืชอัดเม็ด สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันผิดปกติ (Pilot Study of Development Soybean Milk Topping with Whole-grains Tablets for Patients with Dyslipidemia)
โดย นางสาวธิติมา โตทัย
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 6,000 บาท    
เรื่อง การพัฒนาตำรับน้ำบูดูโซเดียมต่ำ (Development of low sodium budu formula)
โดย นางสาวนิฮาวา อาแวกะจิ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

รางวัลชมเชย      ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 6,000 บาท    
เรื่อง การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในบะหมี่สดจากผักคะน้าชายา (Enhancing Nutritional Values in Fresh Noodle from Chaya)
โดย นางสาวพรพัชร์ รัตนมณี
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Quest-Yamamoto Award ประจำปี 2564
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Quest-Yamamoto Award

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยจำนวน 30,000 บาท

เรื่อง Effectiveness of Medical Nutrition Therapy to Improve Dietary Habits for Promote Bone Health in people Living with Chronic HIV
โดย นายอลงกต สิงห์โต
หลักสูตรอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี