ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนการศึกษาและวิจัยการดูแลภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ฯ

ขอเชิญนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร สมาชิก และทีมโภชนบำบัดสมัครเข้าร่วมทำงานวิจัย ภายใต้ทุนการศึกษษและวิจัย การดูแลภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะ

ระยะเวลารับสมัคร: 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563