สาระความรู้

การเพิ่มโซเดียมจาก เกลือแกง

ข้อมูลจาก: กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์