ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจำปี 2565
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

ทุนประเภท ทุนพัฒนาวิชาการสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 30,000 บาท

เรื่อง การแปรรูปเจลพร้อมดื่มจากผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน (KPS-MB-42-1) ที่มีสารประกอบพอลีฟีนอล และการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดหลังการบริโภค รวมทั้งค่าดัชนีน้ำตาลของเจล
โดย ดร.สุรัสวดี สมนึก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม


ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท
เรื่อง การศึกษาผลกระทบของความไม่มั่นคงทางอาหารต่อภาวะโภชนาการ คุณภาพอาหาร และการเรียนรู้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศไทย
โดย อาจารย์ปรารถนา ตปนีย์
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จ.นครปฐม


ลำดับที่ 3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง ผลของการพัฒนาข้าวแรมฟืนจากถั่วเหลืองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณแป้งทนย่อย เพื่อแนะนำการบริโภคอาหารในชาวไทลื้อที่เป็นเบาหวานประเภท ที่ 2
โดย นางสาวชมนาด สิงห์หันต์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จ.พะเยา

ประกาศ วันที่ 25/6/65 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเพิ่มเติม วันที่ 30/6/65 ดาวน์โหลดเอกสาร