ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทำการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม

ดาวน์โหลดที่นี่